Все курсы TeachPro :: Курс TeachPro Physics (Armenian Edition)

Մեխանիկա. Մաս 1

Մեխանիկական շարժում: Համընթաց շարժում
Մարմինների դիրքը տարածության մեջ
Ուղղագիծ հավասարաչափ շարժում
Մեխանիկական շարժման հարաբերականությունը
Ուղղագիծ ոչ հավասարաչափ շարժում
Արագացում, հավասարաչափ արագացող շարժում
Մարմինների ազատ անկումը
Հորիզոնի նկատմամբ անկյան տակ նետած մարմնի շարժումը
Կորագիծ շարժում
Հավասարաչափ շարժում շրջանագծով

Մեխանիկա. Մաս 2

Նյուտոնի առաջին օրենքը
Հաշվարկի իներցիալ համակարգեր
Մարմինների փոխազդեցությունը: Մարմինների իներտությունը
Նյուտոնի երկրորդ օրենքը
Նյուտոնի երրորդ օրենքը
ՈւԺ: Ուժերը մեխանիկայում
Առաձգականության ուժեր
Հուկի օրենքը: Յունգի մոդուլը
Շփման ուժերը
Տիեզերական ձգողականության օրենքը: Գրավիտացիոն հաստատուն
Երկրի արհեստական արբանյակները
Մարմնի կշիռը: Անկշռելիություն: Գերբեռնում

Մեխանիկա. Մաս 3

Իմպուլս: Իմպուլսի պահպանման օրենքը
Մեխանիկական աշխատանք
Կինետիկ Ә պոտենցիալ էներգիա
Մեխանիկական էներգիայի պահպանման օրենքը
Ուժերի վերադրումը: Մոմենտների կանոնը
Ծանրության կենտրոն: Կայունություն

Հեղուկներ Ә գազեր

Ճնշում: Պասկալի օրենքը:
Հիդրավլիկ մամլիչ
Մթնոլորտաին ճնշում
Արքիմեդի ուժը

Մոլեկուլային ֆիզիկա Ә ջերմադինամիկա

Մոլեկուլային ֆիզիկա: Ներածություն
Մոլեկուլային կինետիկ տեսության հիմնական դրույթները
Հեղուկների Ә գազերի փոխադարձ փոխակերպումները
Գազերի մոլեկուլային կինետիկ տեսության հիմնական բանաձӘը
Մոլեկուլի չափերի որոշումը
Ջերմաստիճան: Մոլեկուլների շարժման ջերմային էներգիան
Իդեալական գազի վիճակի հավասարումը
Ներքին էներգիա
Աշխատանքը ջերմադինամիկայում (թերմոդինամիկայում)
Ջերմաքանակ: Տեսակարար ջերմունակություն
Թերմոդինամիկայի առաջին օրենքը
Իզոպրոցեսները գազերում
Օգտակար գործողության գործակից: Կառնոյի սկզբունքը
Հեղուկների մակերӘութային լարվածությունը
Հեղուկների Ә գազերի փոխադարձ փոխակերպումները
Եռում
Օդի հարաբերական խոնավությունը

Էլեկտրաստատիկա

Էլեկտրականություն
Էլեկտրաստատիկայի հիմնական օրենքը: Կուլոնի օրենքը
Էլեկտրական դաշտ: Էլեկտրական դաշտի լարվածություն
Էլեկտրաստատիկ դաշտի պոտենցիալը: Պոտենցիալների տարբերությունը
Էլեկտրաունակություն
Հաղորդիչներ Ә դիէլեկտրիկներ
Կոնդենսատորների զուգահեռ Ә հաջորդական միացում
Հաղորդիչներն ու դիէլեկտրիկները էլեկտրաստատիկ դաշտում
Գնդի Ә հարթության էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածությունը

Հաստատուն հոսանք

Էլեկտրական հոսանք: Հոսանքի ուժ
Շղթայում հոսանքի ուժի Ә պոտենցիալների տարբերության չափումը
Օհմի օրենքը տեղամասի համար: Դիմադրություն
Հաղորդիչների հաջորդական Ә զուգահեռ միացումները
Էլեկտրական հոսանքի աշխատանքը Ә հզորությունը
Էլեկտրաշարժիչ ուժ
Օհմի օրենքը լրիվ շղթայի համար
Էլեկտրական հոսանքր մետաղներում: Էլեկտրոնային հաղորդականություն
Էլեկտրական հոսանքը հեղուկներում: Էլեկտրոլիզի օրենքը
Էլեկտրական հոսանքը գազերում
Էլեկտրական հոսանքը վակուումում
Էլեկտրոնաճառագայթային խողովակ
Էլեկտրական հոսանքը կիսահաղորդիչներում
Կիսահաղորդիչների սեփական Ә խառնուրդային հաղորդականություն
P-N անցումը Ә նրա հատկությունները
Կիսահաղորդչային դիոդ

Մագնիսական դաշտ, էլեկտրամագնիսական մակածում

Հոսանքների փոխազդեցությունը: Մագնիսական դաշտ
Մագնիսական հոսք
Ամպերի օրենքը
Մագնիսական դաշտի ազդեցությունը շարժվող լիցքի վրա
Էլեկտրամագնիսական ինդուկցիա
Ինքնինդուկցիայի երӘույթը: Ինդուկտիվություն
Ինդուկցիայի ԷլՇՈւ-ն շարժվող հաղորդիչներում
Նյութերի մագնիսական հատկությունները
Էլեկտրական էներգիայի գեներացիան
Տրանսֆորմատորներ: Էլեկտրաեներգիայի հաղորդումը

Մագնիսական Ә էլեկտրամագնիսական տատանումներ Ә ալիքներ

Ազատ էլեկտրամագնիսական տատանումներ
Հարկադրական տատանումները էլեկտրական շղթաներում
Էլեկտրամագնիսական դաշտ: Բաց տատանողական կոնտուր
Էլեկտրամագնիսական ալիքների սանդղակը

Օպտիկա, քվանտային ֆիզիկա

Լույսի ուղղագիծ տարածման օրենքը
Լրիվ ներքին անդրադարձում
Բարակ ոսպնյակներ
Ոսպնյակի միջոցով ստացվող կետի պատկերի կառուցումը
Օպտիկական սարքեր:
Լույսի ալիքային հատկություները: Լույսի բӘեռացումը
Լույսի արագությունը համասեռ միջավայրում: Լույսի դիսպերսիան
Լույսի ինտերֆերենցը
Լույսի դիֆրակցիան
Լույսի կորպուսկուլյար հատկությունները: Պլանկի հաստատունը
Լույսի ճնշումը
Էյնշտեյնի պոստուլատները, էներգիայի Ә զանգվածի կապը

Ատոմային ֆիզիկա

Ալֆա մասնիկների ցրման Ռեզերֆորդի փորձը
Բորի քվանտային պոստուլատները
Սպեկտրային վերլուծություն, անընդհատ Ә գծային սպեկտրներ
Լիցքավորված մասնիկների գրանցման փորձնական մեթոդները
Ատոմային միջուկի կառուցվածքը: Իզոտոպներ
Ատոմային միջուկների կապի էներգիան
Միջուկային ռեակցիաներ
Ռադիոակտիվություն
Շղթայական միջուկային ռեակցիաներ

Տատանումներ Ә ալիքներ

Մեխանիկական տատանումներ
Ներդաշնակ տատանումներ
Մեխանիկական տատանումների պարբերությունը Ә հաճախականությունը
Էներգիայի փոխակերպումը ներդաշնակ տատանումների ժամանակ
Հարկադրական տատանումներ: Ռեզոնանս
Երկայնական Ә լայնական ալիքներ: Ձայնային ալիքներ
Ալիքների ինտերֆերենցը

Խնդիրներ

Մեխանիկայի խնդիրներ

 • Շարժում

 • Խնդիր 20
  Խնդիր 30
  Խնդիր 43
  Խնդիր 65
  Խնդիր 69
  Խնդիր 70
  Խնդիր 71
  Խնդիր 72
  Խնդիր 75
  Խնդիր 76
  Խնդիր 77
  Խնդիր 85
 • Դինամիկա. Մաս 1

 • Խնդիր 89
  Խնդիր 90
  Խնդիր 91
  Խնդիր 94
  Խնդիր 95
  Խնդիր 98
  Խնդիր 100
  Խնդիր 101
  Խնդիր 102
  Խնդիր 112
  Խնդիր 113
  Խնդիր 117
  Խնդիր 118
 • Դինամիկա. Մաս 2

 • Խնդիր 120
  Խնդիր 121
  Խնդիր 125
  Խնդիր 126
  Խնդիր 131
  Խնդիր 141
  Խնդիր 143
  Խնդիր 144
  Խնդիր 166
 • Պահպանման օրենքները. Մաս 1

 • Խնդիր 199
  Խնդիր 201
  Խնդիր 205
  Խնդիր 206
  Խնդիր 209
  Խնդիր 211
  Խնդիր 214
  Խնդիր 215
  Խնդիր 217
 • Պահպանման օրենքները. Մաս 2

 • Խնդիր 225
  Խնդիր 235
  Խնդիր 240
 • Պտտական շարժում

 • Խնդիր 255
  Խնդիր 262
  Խնդիր 270
  Խնդիր 275
  Խնդիր 281
  Խնդիր 290
  Խնդիր 300
 • Հիդրո Ә աէրոմեխանիկայի խնդիրներ

 • Խնդիր 305
  Խնդիր 310
  Խնդիր 315
  Խնդիր 325
  Խնդիր 335
  Խնդիր 340

  Մոլեկուլյար ֆիզիկայի խնդիրներ

  Խնդիր 415
  Խնդիր 420
  Խնդիր 430
  Խնդիր 450
  Խնդիր 460
  Խնդիր 475
  Խնդիր 500
  Խնդիր 505
  Խնդիր 510
  Խնդիր 520

  Էլեկտրականության խնդիրներ

 • Էլեկտրաստատիկա. Մաս 1

 • Խնդիր 560
  Խնդիր 563
  Խնդիր 585
  Խնդիր 586
  Խնդիր 587
  Խնդիր 591
  Խնդիր 597
  Խնդիր 598
  Խնդիր 599
 • Էլեկտրաստատիկա. Մաս 2

 • Խնդիր 626
  Խնդիր 627
  Խնդիր 628
  Խնդիր 629
  Խնդիր 630
  Խնդիր 632
 • Հաստատուն էլեկտրական հոսանք

 • Խնդիր 687
  Խնդիր 689
  Խնդիր 693
  Խնդիր 705
  Խնդիր 711
  Խնդիր 713
 • Հոսանքի աշխատանքը Ә հզորությունը

 • Խնդիր 809
  Խնդիր 813
  Խնդիր 894

  Օպտիկայի խնդիրները

  Խնդիր 967
  Խնդիր 968
  Խնդիր 969
  Խնդիր 971
  Խնդիր 972
  Խնդիր 1096
  Խնդիր 1097
  Խնդիր 1099
  Խնդիր 1101
  Խնդիր 1104
  Խնդիր 1108

  Տատանումներ Ә ալիքներ

  Խնդիր 350
  Խնդիր 355
  Խնդիր 365
  Խնդիր 924
  Խնդիր 925
  Խնդիր 947
  Խնդիր 949
  Խնդիր 950